ONline Bardejov > Všeobecné pravidlá

Všeobecné pravidlá organizovania súťaží na facebookovom profile ONline Bardejov – Regionálnom informačnom portáli1. Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa stanovené podmienky a zašle prostredníctvom komentára na Facebooku buď odpoveď na súťažnú otázku, označí priateľa v komentári, označí „páči sa mi to“ na uverejnený príspevok, verejne ho zdieľa alebo vykoná inú interakciu vyplývajúcu z danej súťažnej aktivity.


2. Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže a taktiež súhlas s uverejnením mena na nástenke stránky pri jej vyhodnotení.


3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá na sociálnej sieti vystupuje pod svojím skutočným menom a priezviskom. Zo súťaže sú pri žrebovaní vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb vo vzťahu osôb blízkych.


4. Opätovné zdieľanie súťažnej aktivity, nezvyšuje šancu na výhru a účasník, ktorý sa dopustí nikoľkonásobného zdieľania súťažného príspevku nebude zaradený od žrebovania.


5. Ak bude mať usporiadateľ či organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo ak k takému konaniu, súťažiaci nebude zaradený do žrebovania.


6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu trvania súťaže, a to bez náhrady. Všetky zmeny nadobúdajú platnosť po zverejnení na facebookovej stránke “ONline Bardejov“.


7. Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy v oznámení o príslušnej súťaži. Každý výherca bude kontaktovaný na nástenke stránky alebo súkromnou správou v deň jej ukončenia.


8. Výherca akceptuje osobné prevzatie výhry v meste Bardejov, pokiaľ nie je v podmienkach súťaže stanovené inak. Ak nie je možné jej osobné prevzatie, stránka a usporiadateľ súťaže nehradí náklady spojené s jej doručením.


9. Ak sa výherca neohlási do troch dní od oznámenia výsledkov súťaže, jeho nárok na výhru zaniká.


10. Súťažné aktivity na stránke ONline Bardejov nie sú nijako sponzorované, podporované ani spravované spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisia.


11. Informácie poskytnuté účastníkom súťaže sú len pre účely portálu ONline Bardejov, nie pre účely sociálnej siete Facebook.


12. Každý účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami súťaže a plne s nimi súhlasí svojou interakciou so súťažným príspevkom. Ak ich poruší, stráca právo na udelenie výhry, alebo účasti v súťaži.


Regionálny informačný portál – ONline Bardejov, 5. december 2017