Výpadok elektriny ľudí zaskočil. Záchranné zložky fungovali a boli v strehu!

Sobota 7. 7. 2018 priniesla leteckú nehodu, ktorá zapríčinila hromadný výpadok v distribúcii elektriny. Medzi najviac zasiahnuté lokality patril aj Bardejov. VSD evidovala vyše 55-tisíc odberných miest bez elektriny. Mnohých nieľkohodinový výpadok zaskočil. Ako boli na tom policajti, hasiči či zdravotníci? Fungovala v čase výpadku bardejovská elektráreň na biomasu? Po sobote sme si uvedomili, akí sme závislí na elektrickej energii.


Hovorkyňa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) Andrea Danihelová pre čitateľov informačného portálu ONline Bardejov priblížila rozsah poškodení a opravy VVN v Kanaši.

,,Nárazom vrtuľníka došlo k poškodeniu dvoch vrchných vodičov, dvoch samostatných vedení veľmi vysokého napätia (110 kV). Zároveň došlo k pádu vodiča veľmi vysokého napätia na vedenie nízkeho napätia. Ak by došlo k pretrhnutiu iba jedného vodiča, resp. lana jedného z poškodených vedení VVN, nedošlo by k žiadnemu prerušeniu distribúcie elektriny.

Po poruche bolo nutné vymeniť približne 200 metrov dvoch vodičov VVN a opraviť časť vedenia nízkeho napätia, na ktorú spadol pretrhnutý vodič veľmi vysokého napätia, takisto dať do pôvodnej polohy izolátory. Na práce sme použili vysokozdvižnú plošinu, hydraulickú ruku a ďalšie mechanizmy.

Oprava poškodeného vedenia v Kanaši. (zdroj: archív VSD)

Opravu poškodeného VVN vedenia sme ukončili v nedeľu 8. 7. 2018 okolo 15.30 hod. Celkovo sa na opravách podieľalo niekoľko desiatok kolegov z oddelení zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku distribučnej sústavy, dispečingu, tiež tí, ktorí stavajú siete.“

Medzi diskutérmi rezonovala otázka či Bardejov i okolité obce okresu zásobuje elektrinou jeden drôt (obrazne povedané). Na margo možností prepojenia A. Danihelová uviedla:

,,Východoslovenská distribučná zabezpečila znovuzásobenie zasiahnutých oblastí zmenou trasy napojenia odberných miest, a tak bolo možné obnoviť distribúciu elektriny ešte pred dokončením opravy poškodeného VVN vedenia (už v sobotu 7. 7. 2018, približne o 23.31 hod boli všetky zasiahnuté odberné miesta znovuzásobené). Trasy, resp. mapy distribúcie elektriny pre jednotlivé oblasti a odberné miesta vrátane alternatívnych variantov pre prípady porúch VSD nezverejňuje z bezpečnostných dôvodov. Čo sa týka napojenia na Poľsko, pravdepodobne máte na mysli prepojenie na úrovni prenosovej sústavy. VSD prevádzkuje distribučnú sústavu a tieto dve sa technicky priamo nemôžu spájať, resp. prepájať.“

Elektrizačná sústava SR (zdroj: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.) 🔍 Klikni pre zväčšenie

Policajti zasiahli pri jednom pokuse krádeže

,,Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Bardejov v čase 18.45 – 23.19 hodine v príčinnej súvislosti s výpadkom elektrickej energie riešili jeden prípad prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2, písm. a) Tr. zákona v štádiu pokusu s poukázaním na § 14 ods. 1 Tr. zákona na tom skutkovom základe, že dňa 7.7.2018 v čase okolo 23:00 hod. 2 osoby ženského pohlavia poškodili vstupné posuvné dvojkrídlové drevené dvere do jednej z budou nachádzajúcej sa na Ul. Dlhý rad v Bardejove, v dôsledku čoho vznikol otvor. Následne cez tento otvor vošli do prevádzky. K ďalším škodám na majetku nedošlo, nakoľko boli vyrušené hliadkou polície a následne obmedzené na osobnej slobode. Majiteľovi budovy bola spôsobená škoda, ktorá doposiaľ nebola stanovená,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

,,Po nabehnutí elektriny, bolo potrebné preveriť zvýšený počet objektov /nie všetky/ napojených na pult centralizovanej ochrany, pričom však neboli povolaní ďalší policajti do služby, nakoľko celú situáciu zabezpečoval bežný počet príslušníkov PZ,“ uviedla J. Ligdayová.

,,Počas výpadku elektriny dňa 07.07.2018 boli prijaté opatrenia k zvýšeniu ostrahy dôležitých objektov, ako aj vykonávaná  zvýšená hliadková služba. Osobitná pozornosť bola venovaná sociálnym zariadeniam v správe Mesta Bardejov. Nevyskytli sa žiadne udalosti, ktoré by si vyžiadali prijímať mimoriadne opatrenia,“ priblížil náčelník Mestskej polície v Bardejove Milan Hoško.

Hasiči pomáhali pri vynáške osoby na vozíčku

Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bardejove (OR HaZZ Bardejov) počas výpadku elektrickej energie vo večerných hodinách dňa 07.07.2018 v čase od 18.45 hod. do 23.19 hod. vykonali jeden výjazd na území okresu.

,,Dňa 07.07.2018 o 19:17 hod. bol vykonaný výjazd zásahovej hasičskej jednotky na základe vyžiadania operačného dôstojníka Krajského riaditeľstva v Prešove k technickej pomoci uviaznutej osoby vo výťahu na ul. Ťačevská 23, Bardejov. V dôsledku výpadku elektrickej energie v bytovom dome vo výťahu medzi  1. a 2. poschodím sa nachádzala osoba ZŤP na vozíku. Na mieste zásahu sa nachádzal domový dôverník, ktorý otvoril výťahové dvere a osoba s vozíkom bola vytiahnutá a transportovaná na 7. poschodie do svojho bytu,“ zásah priblížil Milan Dušenka z OR Hazz Bardejov a ďalej uviedol:

,,V dôsledku výpadku elektrickej energie nebola ohrozená akcieschopnosť hasičských jednotiek na Hasičských staniciach Bardejov a Raslavice, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bardejove a v čase odstávky elektrickej energie nebola požiadavka na zabezpečenie náhradných zdrojov energie k mimoriadnym udalostiam.“

V Nemocnici sv. Jakuba personál situáciu zvládol! 

,,Po 15 sekundách od výpadku elektriny nabehol náš dieselagregát na naftu. V celej nemocnici sa spustil ochranný mechanizmus pre krízový stav. Bardejovská nemocnica bola počas výpadku elektriny plne funkčná. Bol spustený krízový riadený chod, s plným zabezpečením všetkých dôležitých funkcií nemocnice pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ informáciu pre ONline Bardejov poskytol riaditeľ Nemocnice sv. Jakuba – Marián Petko, ktorý si vo svojej 19. ročnej riaditeľskej funkcii nepamätá na podobnú situáciu.

Bardejovská nemocnica v apríli tohto roku uviedla do prevádzky zrekonštruovaný záložný zdroj na výrobu elektriny. Generátor spálil za jednu hodinu prevádzky približne 65 litrov nafty.

Kogeneračná elektráreň na biomasu bola mimo prevádzku

,,Činnosť našej prevádzky je priamo závislá od prítomnosti napätia na vstupe do našej prevádzky, tj. na to aby sme mohli vyrábať a dodávať elektrinu najskôr musíme nejaké množstvo elektriny pre svoju činnosť odobrať z distribučnej siete. Bez toho to nie je možné. V momente výpadku napájania celého regiónu došlo aj k odpojeniu našej prevádzky prostredníctvom ochrán ktoré sú k tomu určené a do doby obnovenia napájania cez distribučnú sieť sme boli mimo prevádzky. Od cca 23.30 po obnovení napájania sme postupne vykonali spustenie kotlov a výroby elektriny,“ priblížil konateľ spoločnosti BIOENERGY Bardejov, s. r. o. Jaroslav Hanzely.

V dôsledku výpadku elektriny, elektráreň nemala komu dodávať energiu. ,,Naša činnosť je výroba elektriny a jej distribúcia do siete VSD, čo znamená len do elektrickej rozvodne, ktorá s nami priamo susedí. Keďže táto rozvodňa rovnako ako naša výroba bola mimo prevádzky, nebolo komu ani čo dodávať.“

Elektráreň pri prevádzke vyrobí za hodinu maximálne 8,2 MW elektriny.

Možno niekto počas výpadku elektriny uvažoval nasledovne. Na území mesta máme elektráreň, tak elektrinu by sme mali predsa mať. Preto sme sa za Vás, zástupcu BIOENERGY Bardejov, J. Hanzelyho opýtali. Je v praxi možné, aby kogeneračná elektráreň vyrobila pre Bardejov energiu?

,,Logicky mohli vzniknúť otázky, keď tu máme elektráreň, prečo je mesto po tme. Vzhľadom k tomu, že sme pripojení do distribučnej siete VSD, sme jej súčasťou a čokoľvek sa v tejto sieti udeje (aj na miestach vzdialených od Bardejova) má vplyv aj na nás. Každá vážna porucha vypína aj nás (napríklad, ak v zimnom období vplyvom snehu spadne strom na elektrické vedenie niekde v lese v inom okrese).

Spravidla však tieto poruchy trvajú niekoľko sekúnd a naši zamestnanci dokážu okamžite obnoviť výrobu bez toho, aby sa tieto problémy niekde prejavili. Takých porúch, zapríčinených situáciou v distribučnej sieti, je niekoľko desiatok ročne. Najdlhšia porucha za celú existenciu našej prevádzky trvala cca 4 minúty. Možno si ľudia spomenú, že pred rokom 2010 bolo v meste krátkodobých výpadkov, ktoré sa prejavujú hlavne prebliknutím zažatých svietidiel niekoľko násobne viac ako je tomu teraz. Je to spôsobené tým, že my ako zdroj elektriny do určitej miery dokážeme krátkodobé výpadky napätia pokryť.

Teoreticky  je možné, aby ktorákoľvek výrobňa elektriny vyrábala a zásobovala elektrinou len vymedzené územie (spravidla sama seba alebo blízke okolie). Na to však musí byť sieť technicky vybavená. Jedná sa o tzv. ostrovnú prevádzku, keď toto územie nie je pripojené na okolitú sieť a funguje ako ostrov. Príkladom ostrovnej prevádzky môže byť napríklad nejaká nemocnica alebo obchodné centrum, ktoré pri výpadku elektriny ostane cez vypínače odpojené od siete a vyrába si elektrinu pre svoju potrebu z pomocného agregátu. Opäť čisto teoreticky je možné, aby sme v prípade podobného problému vyrábali a dodávali elektrinu aj celému mestu, v praxi je to však nerealizovateľné kvôli technickej zložitosti a hlavne veľmi vysokej finančnej náročnosti takého riešenia. V našich oblastiach, kde je elektrická sieť dostatočne hustá a spoľahlivá sa ostrovné riešenia pre mestá nerobia, nemajú zmysel.“

Príkladom fungujúcej prevádzky, v čase výpadku elektriny, bol obchodný dom na Štefánikovej ulici.

Prenosová sústava SR (zdroj: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.) 🔍 Klikni pre zväčšenie

Označovanie napätí v elektroenergetike:

  • MN – malé napätie – do 50 V
  • NN – nízke napätie – do 600 V
  • VN – vysoké napätie – do 30 kV
  • VVN – veľmi vysoké napätie – do 170 kV
  • ZVN – zvlášť vysoké napätie – do 800 kV
  • UVN – ultravysoké napätie – nad 800 kV

OBRAZOM:

Vrak havarovaného vrtuľníka. (foto: Prezídium Hasičského a záchranného zboru)
Roztrhané drôty na vedení.
Čerpacia stanica na Kpt. Nálepku ulici ostala mimo prevádzku.
Ani na čerpacej stanici na Mičkovej ulici sa nedalo tankovať.
Jediná fungujúca čerpacia stanica bola na Duklianskej ulici.
V sobotný podvečer bolo zdrojom svetla na sídlisku zapadujúce slnko.
O nasvietenie radnice sme sa postarali 🙂

Ľudstvo je v 21. storočí bez energie ochromené.

Spracoval: D.P.
Výpadok elektriny ľudí zaskočil. Záchranné zložky fungovali a boli v strehu!
Hodnotené: 9 x
Zdieľajte alebo pošlite v správe

Podobné príspevky

guest
2 Comments
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
Roman
Roman
6 roky/rokov

Pekne spracovane… Po dlhej dobe clanok, ktory nikoho neuraza a snazi sa objektivne popisat vzniknutu situaciu.