J. Bochňa neuspel na post generálneho riaditeľa. V priemere získal 12 bodov, víťazka výberového konania 89.

Ministerstvo kultúry pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov do čela svojich organizácii. V druhý decembrový týždeň sa uskutočnili vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa alebo generálnu riaditeľku Slovenského technického múzea (STM). Medzi uchádzačmi bol aj župný a komunálny poslanec, riaditeľ Hornošarišského osvetového strediska – Juraj Bochňa. Odbornú komisiu so svojimi schopnosťami nepresvedčil. 


STM od marca tohto roka dočasne viedla Zuzana Šullová. Poverená dočasným vedením bola potom, ako po 29 rokoch odišiel do dôchodku generálny riaditeľ múzea Eugen Labanič. Múzeum spravuje niekoľko nehnuteľných technických kultúrnych pamiatok a v piatich pobočkách predstavuje vybrané témy vývoja vedy, výroby, techniky, železničnej, cestnej a leteckej dopravy a priemyslu na Slovensku.

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na štatutára STM 2. októbra a záujemcovia sa mohli prihlásiť do 2. novembra. Riadi sa pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup.

Do výberového konania na vedenie tejto pamäťovej a fondovej inštitúcie prišli kompletné prihlášky od štyroch uchádzačov – Juraj Bochňa, Miroslav Hájek, Ladislav Mixtaj a Zuzana Šullová.

Tretie kolo sa uskutočnilo 9. a 10. decembra v sídle Ministerstva kultúry SR. Malo dve časti – neverejné a verejné vypočutie. V rámci neverejného vypočutia výberová komisia každého kandidáta oboznámila s výsledkami kontroly referencií z jeho doterajšej kariéry. Počas následného verejného vypočutia pred výberovou komisiou a verejnosťou predstavil každý uchádzač svoj projekt rozvoja a riadenia STM. Zároveň uchádzači odpovedali na otázky komisie a verejnosti.


Zloženie komisie

Kandidátov na vedenie STM posudzovala 7-členná výberová komisia. Troch členov menovala priamo ministerka, a to Katarínu Garčárovú (zástupkyňa ministerky z vecne príslušného organi­začného útvaru MK SR), Evu Babitzovú (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manaž­mentu) a Miloslava Čaploviča (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo oblasti kultúry).

Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku, menovala ministerka na návrh Osobného úradu MK SR Petru Gondžúrovú. Ďalších troch členov komisie vymenovala ministerka na základe návrhov z externého prostredia. Boli medzi nimi: Marián Majerník (zástupca zamestnancov STM), Radovan Hudák (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou experta na danú oblasť navrhnutý zástupcami akademického prostredia) a Dušan Buran (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôso­benia STM – navrhnutý riaditeľom Fondu na podporu umenia).


Uchádzač Juraj Bochňa

Každý uchádzač prezentoval svoj projekt riadenia a rozvoja Slovenského technického múzea po dobu max. 20 minút, zodpovedal na otázky výberovej komisie počas nasledujúcich maximálne 30 minút a na otázky verejnosti ďalších maximálne 30 minút. Otázky verejnosť kládla prostredníctvom elektronickej aplikácie SLIDO.

Pred komisiu predstúpil uchádzač Juraj Bochňa s nasledovným Projektom riadenia a rozvoja Slovenského technického múzea.


Vyberáme z otázok členov komisie

Dušan Buran: ,,Čo Vás v posledných rokoch zaujalo z prostredia muzeológie, múzejníctva, zbierkových inštitúcií a akú poslednú knihu ste preštudovali v tomto smere, na toto výberové konanie, poprípade pokojne môžete spomenúť aj nejaký tip z oblasti vedy a techniky?“

Juraj Bochňa: ,,Priznám sa, že knihy z oblasti múzea nečítam. Čítam však technickú literatúru, samozrejme odborné časopisy z oblasti historických vozidiel, keďže sa vo svojom voľnom čase zaoberám reštaurovaním historických vozidiel, tak je to skôr tento typ literatúry. Napriek tomu sa snažím reflektovať na všetko to, čo sa týkalo – možno je to úsmevné – ale v pätdesiatych rokoch, vtedajšia vláda ponúkala ľuďom vyrábať si svoje vlastné vozidlá a snažím sa mapovať históriu toho počinu, ktorý podľa mňa, v rámci Česko-Slovenska dokázal zmobilizovať obyvateľov.“

Dušan Buran: ,,Čiže konkrétne si nespomeniete na nejaký knižný titul alebo na nejakú metodickú príručku?

Juraj Bochňa: ,,Na metodickú príručku nie.“ 

Dušan Buran: ,,Ďakujem.“


Hodnotenie J. Bochňu jednotlivými členmi komisie

Hodnotiteľ, hodnotenie (počet bodov), odôvodnenie:

Katarína Garčárová, 33: ,,Uchádzač má politické a vizionárske nastavenie, ktoré nedokáže vykompenzovať záujmom alebo používaním správnej odbornej terminológie. Svoje nadšenie a vôľu stavia pred racionálne zhodnotenie súčasnej, ale skutočnej situácie v múzeu. Nechápe múzeum ako pamäťovú a fondovú inštitúciu, ale ako príležitosť pre zvýšenie vizuálnej a zábavnej stránky prezentácie kultúrneho dedičstva. Chcel 10 % ušetriť na zamestnancoch a zároveň im chcel pridať činnosti nad rámec ich povinnosti. Nechýbali mu však manažérske skúsenosti a má výborné komunikačné schopnosti. Koncepcia, ktorú zaslal na MKSR obsahovala gramatické chyby a chýbala jej konkrétnosť.“

Eva Babitzová, -7: ,,Kandidát sa nekvalifikuje na riaditeľa STM manažérskou skúsenosťou ani odbornosťou v oblasti múzejníctva. Jeho projekt bol pripravený s minimálnou znalosťou kontextu pozície, na ktorú sa hlási. Nepracoval ani s dostupnými otvorenými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii (zverejnené výročné správy, napr.). Nedokázal sa zorientovať v problematike a vypracovať relevantný projekt riadenia.

Uchádzač J. Bochňa pred komisiou
Uchádzač J. Bochňa pred komisiou

Miloslav Čaplovič, 13: ,,Uchádzač sa prezentoval víziou STM, ktorá je v mnohých ohľadoch nereálna s dôrazom na ekonomické, finančné a personálne možnosti príspevkovej organizácie. Absentuje skúsenosť z riadenia väčších kolektívov ľudí, zamestnancov. Predstava aktívnych výjazdov zamestnancov STM na podujatia medzi ľudí, nie je hlavnou výzvou STM do budúcnosti. Pozitívne vnímam spôsob prezentácie, negatívne
nízku znalosť odborných tém z oblasti muzeológie.“

Petra Gondžúrová, 5: ,,Pán Bochňa prišiel s víziou návštevníka, ako by si predstavoval múzeum. Chýbali konkrétne kroky ako túto víziu naplniť. Projekt nevychádzal z faktov a informácií, ktoré boli voľne dostupné. Pán Bochňa nemá manažérske skúsenosti s vedením veľkého množstva zamestnancov, taktiež mu chýbajú odborné znalosti, ktoré sú potrebné pre vedenie takej inštitúcie akou je STM.

Marián Majerník, 7: ,,Uchádzač o post GR STM nemá vzdelanie v odbore aspoň príbuznom technickému. Zatiaľ nemá dostatočné manažérske skúsenosti s vedením väčšieho počtu zamestnancov, čo považujem za veľkú nevýhodu. Predložený projekt bol povrchný, všeobecný, nenačrtol žiadne konkrétne riešenia, znevýhodňuje ho aj neznalosť múzejnej problematiky a prostredia inštitúcie. Vízia príliš laická, nereálna.“

Radovan Hudák, 29: ,,Nedostatočné zodpovedanie otázok komisie odvádzaním pozornosti na nesúvisiace a nepodstatné detaily. Chýbajúce manažérske schopnosti a odborné skúsenosti v predmetnej oblasti výberového konania. Žiadne predstavy a informácie o aktuálnom stave múzea, bez snahy o ich vyhľadávanie. Chýbajúca jasná vízia.“

Dušan Buran, 7: ,,Kandidát nemá žiadne skúsenosti s vedením zbierkovej inštitúcie. Jeho záujem o funkciu je motivovaný súkromnými koníčkami, profesionálny rozvoj smerom k múzejnej problematike, ale i verejnej službe v oblasti ochrany a advokácie kultúrneho dedičstva je skôr nepravdepodobný.“

Priemerný počet bodov pre Juraja Bochňu 12 bodov.

Zápisnica z výberového konania – generálny riaditeľ/riaditeľka Slovenského technického múzea


Odporučenie výberovej komisie

Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili nasledovne:

1. Zuzana Šullová,
2. Miroslav Hájek,
3. Ladislav Mixtaj,
4. Juraj Bochňa.

Výberová komisia vytvorila aj súhrnné poradie uchádzačov podľa ich umiestnenia u jednotlivých členov výberovej komisie.

Podľa individuálneho hodnotenia členov výberovej komisie sa uchádzači umiestnili v nasledovnom poradí:

1. Zuzana Šullová,
2. Miroslav Hájek,
3. Ladislav Mixtaj,
4. Juraj Bochňa.

Výberová komisia odporučila na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Slovenského technického múzea Mgr. Zuzanu Šullovú.

Zuzana Šullová presvedčila komisiu, že je vhodnou adeptkou na generálnu riaditeľku STM.

Videozáznam z verejného vypočutia 


Slovenské technické múzeum (ďalej len „STM“) je pamäťová fondová inštitúcia zriadená v roku 1947 uchovávajúca hmotné kultúrne dedičstvo technického charakteru. STM je celoštátnym špecializovaným múzeom ktorého základným poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu získavať, vedeckými metódami zhodnocovať a skúmať, ochraňovať, využívať a prezentovať zbierkové predmety, zbierky a dokumentačné materiály viažuce sa ku komplexnej dokumentácii dejín a vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a k podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva.

STM je štátna príspevková organizácia, ktorá buduje špecializovaný zbierkový fond v oblasti dejín vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a vedecky ho zhodnocuje, konzervovaním a reštaurovaním zabezpečuje odbornú ochranu zbierkových predmetov, rieši a spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti. V rovnakej miere má prezentovať zbierkový fond prostredníctvom expozícií a výstav, publikačných výstupov, ako aj cez výchovno-vzdelávacie a prezentačné aktivity. Zbierkový fond STM k 30. 6. 2020 obsahoval 18 624 ev. j., čo predstavuje 36 034 ks zbierkových predmetov. Buduje špecializovanú knižnicu, venuje sa informačnej a poradenskej činnosti, a iné.
Podrobné informácie o činnosti inštitúcie sú dostupné na webovom sídle – TU.

Na realizáciu týchto aktivít STM využíva výnosy z vlastnej činnosti a príspevok zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 1,9 milióna eur (rok 2019).

Organizačné zložky (stav k septembru 2020):

  • Riaditeľstvo múzea
  • Múzeum dopravy v Bratislave
  • Múzeum letectva v Košiciach
  • Múzeum Solivar v Prešove
  • Múzeum Jozrfa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej
  • Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
  • Kaštieľ v Budimíre

Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky technického charakteru v správe STM:

  • Hámor v Medzeve
  • Huta „Karol“ vo Vlachove

Spracoval: D. P. /Zdroj: culture.gov.sk
J. Bochňa neuspel na post generálneho riaditeľa. V priemere získal 12 bodov, víťazka výberového konania 89.
Hodnotené: 9 x
Zdieľajte alebo pošlite v správe

Podobné príspevky

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments