Pýtate sa: ,,Kde je primátor?“ My sme zisťovali, aké opatrenia a kroky podniká sociálne oddelenie v boji proti koronavírusu v Bardejove.

Každý deň sa stretáme s Vašim vysokým dopytom o aktuálne informácie. Počas siedmich rokov činnosti informačného portálu ONline Bardejov zažívame, v súčasnom období, najhektickejšie chvíle, čo sa sa odzrkadľuje aj na najvyššej návštevnosti zo všetkých informačných kanálov na území mesta Bardejov. Koronavírus COVID – 19 sa neúprosne šíri. Rovnako a možno ešte rýchlejšie sa majú k obyvateľom dostávať informácie a pomoc samosprávy. Okrem obsahu týchto informácií nasmerovaných k obyvateľstvu je však nezanedbateľne dôležitá aj ich forma.


AKTUALIZOVANÉ 19:00 h. Doplnené o odpovede a stanovisko primátora mesta Borisa Hanuščaka.


Kedže si uvedomujeme svoj diel zodpovednosti, na báze poskytovania informácií počas tejto mimoriadného obdobia, v tomto duchu sme v pondelok 23. marca 2020 poslali vedúcej Sociálneho oddelenia Mestského úradu v Bardejove – Tatiane Fedákovej mail s otázkami (viď nižšie), aby širokú verejnosť informovala o stave a aktívnych opatreniach pre obyvateľov mesta Bardejov. Pred obedom sme obdržali odpoveď, že naša požiadavka bola postúpená Štefanovi Hijovi, vedúcemu referátu tlačového a medzinárodných vzťahov MsÚ Bardejov, prostredníctvom, ktorého Mesto Bardejov podáva informácie. Ten nás ešte v ten deň informoval, že na odpovediach pracuje.

Nakoľko situácia je vážna, požadovali sme urýchlenú odpoveď na osem otázok. Tie však neprichádzali. Boli by sme potom radi, ak by nás občania nášho mesta či príbuzní repatriantov umiestnených v zariadení Družba v Bardejovských Kúpeľoch (nebolo ich málo) nezasypávali správami a telefonátmi, keď na položené otázky nedostaneme odpovede. Taktiež si nemyslíme, že médium má v tomto nejakým spôsobom suplovať orgány štátu či samosprávy.

Naše otázky boli jasné, dnes ráno (25.3.2020) sme obdržali ďalšiu informáciu o nedostatku času na poskytnutie odpovedí, avšak s prísľubom, že počas dňa ich určite dostaneme. Ak ich obdržíme, budú súčasťou tohto článku.

  • Aké postupné opatrenia prijalo, od prvého krízového štábu (sobota 7.3.2020), sociálne oddelenie na území mesta Bardejov?

Od prvého zasadnutia krízového štábu si oddelenie plní úlohy, ktoré mu krízovým štábom boli udelené. 

  • Boli do prevencie proti šíreniu koronavírusu COVID-19 zapojení terénni pracovníci mesta Bardejov? Ak áno v akej forme a činnosti. Ak nie, aká je ich činnosť od pondelka 9. marca?

Terénni sociálni pracovníci a komunitní pracovníci, ktorých mesto zamestnalo v rámci  projektov MV SR sa od prvého dňa zapojili do preventívnych aktivít proti šíreniu koronavírusu v marginalizovaných komunitách na Poštárke a Dlhej Lúke. Zabezpečujú informovanosť o situácii a prijatých opatreniach osobným kontaktom a formou plagátov.  Snažia sa zamedzovať zhromažďovaniu v skupinách, zamedzovať pobytom vonku v komunite, informovať o povinnosti nosiť rúška a pod. Zároveň TSP a KP dostali plány, ako postupovať v terénnej práci v marginalizovanej komunite v situácii pandémie. Všetci zamestnanci oddelenia vrátane TSP A KP  boli vybavení ochrannými pomôckami a dezinfekčnými prostriedkami už v prvom februárovom týždni. Pokyny na prácu v komunite dostávajú z oddelenia a  od svojich regionálnych koordinátorov MV SR. V minulom týždni boli v komunite vyplácané sociálne dávky a zadržané rodinné prídavky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. Zároveň boli a sú obyvatelia komunity  poučovaní o dodržiavaní zvýšenej hygieny. V spolupráci so zdravotným asistentom sme zabezpečili informovanosť aj v rómskom jazyku. Všetky tieto aktivity a činnosti prebehli bez problémov.

  • Na území mesta máme stovky ľudí bez trvalého pobytu, z ktorých sú aj skutoční bezdomovci. Na základe monitoringu sociálneho oddelenia bola poskytnutá týmto ľuďom informačná resp. materiálna pomoc? Ak áno, v akej forme a počte.

Počet  občanov, ktorí majú uvedený trvalý pobyt Mesto Bardejov bez konkrétnej adresy neodzrkadľuje reálny počet bezdomovcov. Drvivá väčšina z nich má zabezpečené riadne bývanie. Skutočných bezdomovcov je oveľa menej. Tí, ktorí majú záujem o prístrešie, sociálnu službu v nocľahárni alebo útulku majú starostlivosť v týchto sociálnych zariadeniach. Okrem bývania a podmienok na prípravu stravy a vykonanie osobnej hygieny Centrum sociálnych služieb, ktorému organizačne tieto služby patria, poskytuje týmto ľuďom aj stravu od vývarovní, ktoré jedlo darujú. Informovanosť a preventívne opatrenia realizuje CSS. CSS zabezpečilo pre bezdomovcov opakovane použiteľné rúška.  Ostatných bezdomovcov mesto monitoruje prostredníctvom Mestskej polície, obvykle však ponúkanú pomoc odmietajú. Mestskí policajti pri vyhľadávacej činnosti odovzdávajú  ochranné rúška určené týmto osobám.

  • Desiatky ľudí na území mesta využíva opatrovateľskú starostlivosť, ktorú zabezpečuje sociálne oddelenie. Od akého dňa bola táto starostlivosť zrušená a aké usmernenia a rady ste poskytli týmto klientom? Zabezpečili ste im napríklad rúška prípadne jednorazové rukavice?

Opatrovateľskú službu zabezpečuje mesto Bardejov 75-im odkázaným obyvateľom napriek pandemickej situácii. Neprerušili sme poskytovanie opatrovateľskej služby. Opatrovateľky dostali ochranné rúška, jednorazové rukavice, mydlá a plány, ako postupovať v rôznych situáciách, s ktorými sa môžu pri opatrovaní odkázanej osoby stretnúť. Mesto zabezpečuje v spolupráci s SČK nákupy a ich dovoz do domácností pre seniorov od 65 rokov za podmienok uvedených v ozname. Rúška sa distribuujú nepretržite dobrovoľníkmi SČK a dobrovoľníkmi mesta. V prvom rade osamelým seniorom nad 65 rokov, ktorí nemajú inú možnosť. Postupne aj iným skupinám seniorov.

  • Aká je momentálne situácia (ku 23.3.2020) v útulku a nocľahárni? Dal mestský štáb pokyn na zmenu činnosti v tomto zariadení? Dali ste pokyn na zabezpečenie stravy pre týchto opustených ľudí?

  • Aký počet rúšok, ste prostredníctvom na to určených osôb, rozdistribuovali opusteným a vírusom najviac ohrozeným obyvateľom mesta (65+) rozdali? Máte v tejto chvíli nejaké k dispozícii?

  • Na Sídlisku Poštárka sa nachádza komunitné centrum, kde prebehli kurzy šitia. V akom režime pracuje toto pracovisko (od 7.3.), koľko rúšok bolo vyrobených pre rómskych obyvateľov sídliska, aká osveta bola medzi nimi realizovaná?

Pracovníci TSP a KC vo vlastnej réžii vyrábajú ochranné rúška pre komunitu. V minulom týždni bolo vyrobených a rozdaných 80 jednorazových rúšok a do dnešného vyrobili  cca 150 látkových opakovane použiteľných rúšok pre občanov komunity, ktorí si ich nedokázali zaobstarať sami. V tejto činnosti pokračujú naďalej. K dispozícii majú dva šijacie stroje, jeden ako dar firmy, ktorá realizovala rekvalifikačný kurz a druhý vlastný (rozumej súkromný). Materiál bol zabezpečený svojpomocne, taktiež so súkromných zdrojov.

  • S akými subjektmi, v týchto neľahkých dňoch, aktuálne spolupracuje sociálne oddelenie na zabezpečení potrieb pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Bardejov?

Mesto zabezpečuje v spolupráci s SČK nákupy a ich dovoz do domácností pre seniorov od 65 rokov za podmienok uvedených v ozname. Rúška sa distribuujú nepretržite dobrovoľníkmi SČK a dobrovoľníkmi mesta. V prvom rade osamelým seniorom nad 65 rokov, ktorí nemajú inú možnosť. Postupne aj iným skupinám seniorov. Všetky sociálne služby, ktorých zriaďovateľom alebo poskytovateľom je Mesto Bardejov sa riadia aj plánmi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb v rôznych situáciách, ktoré vydalo MPSVaR SR a ÚVZ.


Primátor Boris Hanuščak reaguje:

Reakciu prikladáme v plnom znení:

„Súčasnú krízovú situáciu naozaj nepovažujem za priestor na zverejňovanie bulvárnych titulkov a „komentov“ typu „Kde je primátor mesta?“. Naopak – úlohu všetkých médií, informačných portálov v súčasnej situácii vnímam ako dôležitý nástroj na to, aby sme  širokej verejnosti, všetkými dostupnými spôsobmi sprostredkovali informácie o opatreniach, ktoré mestský krízový štáb prijíma v záujme zníženia rizík šírenia nákazy koronavírusu v zariadeniach Mesta a na jeho území.  To je v tejto chvíli to podstatné. Na zvládnutie celej situácie je potrebný pokoj, racionálne rozhodnutia a najmä disciplína, aby všetky prijaté opatrenia boli aj v praxi účinné. Preto na to už vôbec nebudem reagovať.“

„Napriek tomu všetkému sa šíria rôzne fámy a z hľadiska zvládania celej situácie zavádzajúce informácie. Áno, som v procese rekonvalescencie. Taká je pravda. Nič mimoriadne sa nedeje. Som zdravý, ale musím dodržiavať režim odporúčaný lekármi, najmä vzhľadom na aktuálnu situáciu.   Nič mimoriadne, nič výnimočné.  Je to bežný a štandardný postup. V tomto prípade však musím  rešpektovať odporúčania lekárov, ktoré súvisia so súčasným šírením nákazy koronavírusu. Zhoda náhod, zlá zhoda okolností, ktoré si vyžadujú mimoriadny režim. Ale aj ja som iba človek. Na základe toho pracujem v režime „home office“, tak ako mnohí iní na Slovensku, a plním si všetky povinnosti štatutára Mesta.  Ešte pred prijatím celoslovenských opatrení som nariadil zvolanie krízového štábu cez víkend, navrhol opatrenia, ktoré je potrebné zariadiť a realizovať. Aj keď v režime „home office“ som v permanentnom kontakte s krízovým štábom, telefonickom kontakte, v nevyhnutnom osobnom kontakte, kedy konzultujeme vývoj situácie, navrhujeme, prijímame a realizujeme príslušné rozhodnutia. Z tohto pohľadu fungujeme vecne a plnohodnotne.“

„Počas celého môjho pôsobenia v pozícii primátora bolo riešenie krízových situácii, ale aj tých bežných,  pre mňa absolútne prioritné, aj na úkor súkromia. A nie ja tomu inak ani teraz. Neraz som rušil dovolenku v čase potreby riešenia povodní a iných krízových situácií. Vždy bol pre mňa, na úkor aj súkromných vecí, prioritný záujem o vás a potreby Mesta. Chcem ubezpečiť obyvateľov mesta, že aj v tejto chvíli robíme pre vás, ochranu vášho zdravia maximum. Nikto z nás sa v podobnej situácii nikdy neocitol. V maximálnej miere využívame naše bohaté skúsenosti, rozhodnutia prijímame – napriek hektike súčasnej situácie – s pokojom a rozvahou. Narážame na problémy s nákupom ochranných pomôcok, ale prijímame reálne opatrenia, aby sme aj túto situáciu zvládli. Intenzívne sa,  už v predstihu,  venujeme prijímaniu opatrení na eliminovanie predpokladaných ekonomických  negatívnych dopadov na rozpočet mesta tak, aby sme zachovali plné fungovanie mesta i jeho rozvoja po opadnutí krízy spôsobenej koronavírusom. Ako primátor mesta som plnohodnotnou súčasťou týchto procesov.“

„To, že niekto napriek všetkým týmto okolnostiam má potrebu dávať bulvárne titulky ponechávam bez komentára… Ak to pomôže situácii, príslušnému portálu – nech sa páči. Sám musí vedieť, čo a prečo to robí.“

„Ja chcem naopak opätovne poprosiť, vyzvať vás, obyvateľov mesta, aby sme boli disciplinovaní, rešpektovali všetky nariadenia, opatrenia a pravidlá. Boli k sebe ohľaduplní a solidárni, aby sme túto krízu čo najskôr zvládli. Mali v úcte svoje zdravie i zdravie iných. Musím konštatovať a poďakovať sa za to, že Bardejovčania sú v tomto smere maximálne zodpovední.“


K stanovisku ešte pridáva svoju reakciu aj vedúci referátu tlačového a medzinárodných vzťahov MsÚ Bardejov, Štefan Hij. Článok je podľa neho zavádzajúci a v mnohom priam nepravdivý. Zdôrazňuje, že samospráva Bardejova sa veľmi intenzívne zaoberá informovaním verejnosti o prijatých opatreniach v boji s COVID-19.

Hij uviedol, že na informačných kanáloch (a nielen na nich) v réžii mesta do dnešného dňa zverejnili dovedna 18 dôležitých oznamov, ktoré sa týkali prijatých opatrení proti COVID-19. Má za to, že dôležitejší je OBSAH, než forma týchto oznámení.  Zhliadnutia sa podľa neho počítajú na tisícky, nie desiatky, ako je nami (ONline Bardejov) prezentované nižšie v tomto článku. Pripomíname, že sme narážali na jeden konkrétny príspevok – zverejnený príhovor primátora mesta Borisa Hanuščaka.


Iniciatíva troch aktívnych žien pokračuje!

V predchádzajúcom príspevku sme Vás informovali o spolupráci troch žien, zastupujúce organizácie, ktoré pre osamelých a najstarších obyvateľov mesta zabezpečujú a distribujú bezplatne rúška. Počas prvých dvoch dní 13. týždňa bolo roznesených ďalších 100 rúšok.


Neatraktívna informáčná kampaň zo strany samosprávy 

Počas uplynulých dní, nám boli na redakčný mail zaslané aktuálne informácie pre širokú verejnosť. Konštatujeme, že iba v nezaujímavej, textovej podobe. Iné samosprávy dokážu s verejnosťou komunikovať formou informačných letákov, v graficky spracovaných výstupoch. Pokúsili sme sa neatraktívnu textovú formu dôležitých oznamov Mesta Bardejov pre občanov Bardejova pretransformovať do jednoduchých prehľadných infografík. S použitím základných funkcií grafického editora sme mali do pol hodiny pre verejnosť k dispozícii tri prehľadné oznamy. S našim grafickým spracovaním informácií sme sa podelili s tisíckami ľudí, ktorí v týchto týždňoch chcú byť včas a dostatočne informovaní.


Pýtate sa? ,,Kde je primátor Bardejova?“

Do správ a komentárov prichádzajú od Vás otázky týkajúce sa primátora mesta Bardejov? ,,Kde je primátor?“, ,,Prečo ho nevidieť na krízovom štábe?“  ,,Čo robí?“ Obyvatelia postrádajú hlavu mesta pri výkone jeho služby už niekoľko týždňov. Minulý týždeň (18. marca 2020) bol na sociálnej sieti a web stránke mesta zverejnený príhovor primátora Borisa Hanuščaka, kde mal v čase písania tohto príspevku 114 zobrazení.

Nie sme však kompetentní odpovedať na tento dopyt občanov. Obdobnú absenciu zažívali aj Ružomberčania. 75-ročný primátor Ružomberka, Igor Čombor, sa postavil pred kameru a všetkým občanom vysvetlil, prečo je v úzadí a aké kroky podniká samospráva v boji proti koronavírusu. Videopríhovor prikladáme ako ukážku.

Najsilnejší muž Bardejova, ktorému občania dali svoj mandát na zastupovanie, by mal byť v čase krízového obdobia garantom ich ubezpečenia. Textový prejav nie je ideálnou formou prejavu, keď otáznikov pribúda.


Anketa:

Mal by sa podľa Vás primátor a jeho zástupcovia, poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva vzdať časti svojich odmien?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

SÚVISIACE ČLÁNKY:

Spracoval: D.P., M.M /Foto: D.P. 
Pýtate sa: ,,Kde je primátor?“ My sme zisťovali, aké opatrenia a kroky podniká sociálne oddelenie v boji proti koronavírusu v Bardejove.
Hodnotené: 10 x
Zdieľajte alebo pošlite v správe

Podobné príspevky

guest
1 Comment
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
Vojto
Vojto
4 roky/rokov

Je az neuveritelne, akí neschopní ludia zastavaju funkcie v nasom meste. Ved v krixovej situacii poznas manazera. Co urobila napr. p. Fedakova doposial v suvislosti s virusom, okrem debat na krizovpm stabe? Zriadte uz telefonnu linku, kde by sa mohli prihlasit dobrovolnici, ktorí by nakupovali osamelym dochodcom. Dajte im reflexne vesty s napisom dobrovolnik, aby boli v supermarketoch pri pokladniach uprednodtnení, moralne ich ocente. Do certa robte uz nieco! Rozhybte sa! Vyclente dobrovolnikom vitaminy, vymyslite logistiku nakupov, vytvorte zoznam osamelych dochodcov, co potrebuju pomoc. ZOBUDTE SA. KOORDINUJTE! Halo! Budicek!